Member of Trust

S.no
Name
Parentage
1
Mr. Pankaj Dogra
Sh. Joginder Nath
2
Mr. Vidhu Sharma
Sh. Ham Raj Sharma
3
Mr. Joginder Nath
Sh. Hukum Chand
4
Mr. Sudesh Sharma
Late Sh. Beli Ram
5
Mrs. Vijaylakshmi
Late Sh. Omparkash
6
Mrs. Asha Sharma
sh. Vidhu Sharma